Search results

(1 - 10 of 10)
Tha m' Inntinn trom cha thog mi Fonn
A Nighean donn an t-Sùgraidh
'Ille dhuinn 's tu 'gam Dhìth
Ho ro gun togainn air hùgan fhathast thu
Och mar tha mi, 's mi 'nam Ònar
Och mar tha mi, 's mi 'nam Ònar
Tha m' Inntinn trom cha thog mi Fonn
A Nighean donn an t-Sùgraidh
'Ille dhuinn 's tu 'gam Dhìth
Ho ro gun togainn air hùgan fhathast thu