Search results

(1 - 20 of 104)

Pages

Fail il o agus ho ro eile
Tha mo Chion air an Fhiùran
'S e mo Cheist an Gille donn
Falt trom, trom dualach
Tha mo Chadal luaineach
Fear na Leadain tlàth
Clachan Ghlinn-Dà-Ruail
A' Bhanarach Dhonn
Ho ro 's toil leam fhìn thu
Air fail il il o ho ro
An Nighean dubh
O a Ghaoil a Pheigi
A' Chruinneag  Ìleach
A Nighean donn an t-Sùgraidh
'Ille dhuinn 's tu 'gam Dhìth
Och mar tha mi, 's mi 'nam Ònar
An teid thu leam, a Rìbhinn mhaiseach
O a Ghaoil a Pheigi
A' Chruinneag  Ìleach

Pages