Search results

(1 - 20 of 146)

Pages

Cha'n eil sian Feum aon Sùil a fhliuchadh
Cha bheir Gad air Aithreachas
Seachainn mo Cheann 's glac m' Earball
Molaidh an t-Each math e-fhèin
Cha bheir Gad air Aithreachas
Iallan fada air Leathar Chàich
Bathais gun Nàire, 's furasda beathachadh
'S ann cam is dìreach a thig an Lagh
Ruigidh Each mall Muileann
Molaidh am Bathar math e-fhèin
Tha e furasda Fuine a dheanamh
Sgur gun Tòiseachadh
Cha dean an t-Òl ach am Fear a dh'fhaodas

Pages