Search results

(1 - 20 of 3,734)

Pages

'S toil leinn am Fear ruadh a dh 'fhàg sinn
'S nuair chaidh i air Sàile
Òran do Chalum Mac 'ill Fhaoilein
Tha Member ùr againn an dràsda (Mac 'Illinnein)
An Crodh 's an Càl
Eadar an Stiorap 's an Làr
Tha mi sgìth bho 'n Tìm seo 'n Dè
O 's e mo Rùn am Maraiche
Cha'n eil sian Feum aon Sùil a fhliuchadh
Òran an t-Saighdeir
Raghnall Mòr nan Cabar
A' Chailleach a bheat an Deamhan
Òran le Iain Mac Iain 'ic Aonghuis (Mac Ill'Fhaoilein)
Am Fear a chuir am Bàs 'sa Phoca
Ged tha mise seo leam fhìn
Ho 's na hug hoireann o
Na Brògan a bh'aig Alasdair
Thug mi Sgrìob asam
'S e mo Rùn an t-Oighr' Òg

Pages