Cape Breton Folklore Collection

Pages

Gun Leag Iain Ruarachan
Gun Leag Iain Ruarachan
Port-a-Beul: Ca' the Stirks (Strathspey).
Gun do chaill iad na h-Ìnean
Gun do chaill iad na h-Ìnean
Port-a-beul: Duntroon.
Gun gabhainn-s' an t-Aiseag
Gun gabhainn-s' an t-Aiseag
fragment.; Possibly composed by William Ross in Clàrsach Na Coille.
Gun tug a'Mhuc am Bealach oirr'
Gun tug a'Mhuc am Bealach oirr'
Pig butchered in South Haven.
Gur e mo Ghaol am Fireannach
Gur e mo Ghaol am Fireannach
Port-a-Beul: Miss MacLeod's Reel.
Gur e'n Eaglais Shaor
Gur e'n Eaglais Shaor
Hymn made by Sìne Og for Rev. John Fraser
Gur h-uallach na dh'fhalbh air Thuras
Gur h-uallach na dh'fhalbh air Thuras
composed by a Walker from Lake Ainslie.
Gur trom tha mo Cheum
Gur trom tha mo Cheum
sung with John Shaw.; sung with Lauchie MacLellan.
Gur trom, trom a tha mi
Gur trom, trom a tha mi
Dan Allan Gillis from Broadcove, Inverness County

Pages