Ais-eiridh na sean chanoin Albannaich; no, An nuadh oranaiche Gaidhealach